• FINN DIN DRØMMEJOBB

  • FINN DIN DRØMMEJOBB

Foto: Arne Ole Lindahl

Etablering i Nesbyen

Næringsfondet

Nesbyen kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme og konkurransdyktige arbeidsplasser i nye eller eksisterende bedrifter og til et levende og produktivt lokalsamfunn i Nesbyen. Støtte fra næringsfondet begrenses til tiltak lokalisert i Nesbyen kommune samt regionale samarbeidstiltak som bidrar til å styrke næringslivet i Nes.

Fondet skal nyttes til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i Nesbyen og derved bidrar til å trygge sysselsettingen i Nesbyen kommune. Fondet kan nyttes til å utvikle ny og eksisterende næringsvirksomhet i tilknytning til primærnæringen eller andre næringer.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter eller kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet utover ordinære produksjonstillegg.

Tildeling fra fondene kan skje etter søknad som lån eller tilskudd. Det forutsettes at tiltak som søkes finansiert på denne måten tilfredsstiller de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldene retningslinjer og vedtekter for fondene.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og bedrifter som ønsker nyetablering og/eller videreutvikling av egen bedrift. Les mer på kommunen sider

Bli med i felleskapet

-Ved å bli medlem av NTN

Nesbyen Turist- og Næringsservice har rundt 100 medlemsbedrifter NTN er et “nonprofit”-selskap og skal nytte alle disponible midler til markedstiltak, markedstiltak, synliggjøring og utvikling av reiselivstilbud, arrangement og aktiviteter som gagner Nesbyen-samfunnet, deg som aksjonær og medlem, innbyggere, hyttefolk og tilreisende. Vi ivaretar Nesbyens interesser i lokale og regionale prosjekter.

Ved å stå samlet i en forening, oppnår næringen større gjennomslagskraft i saker som vedrører enkelte eller samtlige av medlemmene. Det dere investerer i medlemskap, kommer dere selv til gode. Med deres økonomiske bidrag styrker dere selskapets evne til å gjennomføre gode tiltak som markerer Nesbyen stadig tydeligere på kartet. Det gir positive ring-virkninger for hele næringslivet og styrker Nesbyen som en attraktiv reiselivskommune.

Les alt her

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.