fbpx
  • Foto: Arne Ole Lindahl

  • Foto: Arne Ole Lindahl

Jobb i Nesbyen

Det faktum at over 60 % av alle stillinger som finnes, ikke blir utlyst, gjelder også i Nesbyen. I tillegg til å undersøke linkene ovenfor, oppfordrer vi alle om er interessert i arbeid i Nesbyen til å ta kontakt direkte med bedriftene som er aktuelle for deg. I tillegg kan dere selvfølgelig kontakte næringsutvikler i Nesbyen kommune

Næringslivet i Nesbyen

Hytteutvikling, sykkelturisme og industri-ekspansjon.

Reiseliv, jordbruk og industri har lenge vært viktige næringer i Nesbyen. De siste årene har den store hytteveksten skapt mange nye arbeidsplasser. Nesbyen har færre enn 3300 innbyggere, men rundt 3600 hytter. Stadig flere ønsker fritidsbolig i årets hyttekommune 2020, og det er knapphet på nok håndverkere. Det bygges sykkelsteder i Hallingdal i større skala enn noen andre steder i landet, og stibygging har blitt en viktig næring. Nesfjellet har de siste årene utvidet både anpinanlegget og golfbanen, og flere planer ligger klar. Det jobbes med store planer om gondol fra sentrum til Nesfjellet. Rundt dette blomstrer flere nye bedrifter med fokus på service og tjenester til besøkende i Nesbyen. På tampen av 2020 kom nyheten om at hjørnesteinsbedriften DEFA etablerer 50-100 arbeidsplassar i Nesbyen. Industrien har lenge vært viktig i Nesbyen, og denne satsingen styrker Nesbyen som industribygd.

Etablering i Nesbyen

Nesbyen kommunes næringsfond skal brukes til å fremme lønnsomme og konkurransedyktige arbeidsplasser.

Fondet gjelder tiltak hos nye eller eksisterende bedrifter som bidrar til et levende og produktivt lokalsamfunn i Nesbyen. Støtte fra næringsfondet begrenses til tiltak lokalisert i Nesbyen kommune, samt regionale samarbeidstiltak som bidrar til å styrke næringslivet i Nesbyen. Fondet skal nyttes til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i Nesbyen og derved bidrar til å trygge sysselsettingen i Nesbyen kommune. Fondet kan nyttes til å utvikle ny og eksisterende næringsvirksomhet i tilknytning til primærnæringen eller andre næringer.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter eller kommunen. Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet utover ordinære produksjonstillegg. Tildeling fra fondene kan skje etter søknad om lån eller tilskudd. Det forutsettes at tiltak som søkes finansiert på denne måten tilfredsstiller de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldene retningslinjer og vedtekter for fondene.

Hvem kan søke?

Enkeltpersoner og bedrifter som ønsker nyetablering og/eller videreutvikling av egen bedrift. Les mer på kommunen sider

Ledige næringslokaler

Skue Sparebank

Adresse: Jordeshagen 15 A

Kontaktperson: Geir Hovden, mobil 90 68 23 61

Beskrivelse: Flere kontorer i første etasje med møterom, kjøkken, garderobe m.m. Innendørs og utendørs parkering. Ta kontakt for mer informasjon.

Bli med i felleskapet

Bli medlem av Nesbyen Turist- og Næringsservice (NTN).

NTN er et “nonprofit”-selskap med over lokale 100 medlemsbedrifter. Alle disponible midler skal brukes til markedstiltak, synliggjøring og utvikling av reiselivstilbud, arrangement og aktiviteter som gagner Nesbyen, aksjonær og medlemsbedrifter, innbyggere, hyttefolk og tilreisende. Vi ivaretar Nesbyens interesser i lokale og regionale prosjekter.

Ved å stå samlet i en forening, oppnår næringen større gjennomslagskraft i saker som vedrører enkelte eller samtlige av medlemmene. Det dere investerer i medlemskap, kommer dere selv til gode. Med deres økonomiske bidrag styrker dere selskapets evne til å gjennomføre gode tiltak som markerer Nesbyen stadig tydeligere på kartet. Det gir positive ring-virkninger for hele næringslivet og styrker Nesbyen som en attraktiv reiselivskommune.

Les mer her.

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.