fbpx

Hytta som helårsbolig

Ønsker dere å flytte på hytta?

Nesbyen ønsker å legge til rette for at flere skal kunne bo fast på hytta. Nedenfor har vi samlet informasjon om søknadsprosessen og hva som kreves for å få omregulert en fritidsbolig til helårsbolig. For ytterligere spørsmål, kontakt Nesbyen kommune.

Krav til boligen

For å kunne gi tillatelse til bruksendring skal bygget ha standard tilsvarende helårsbolig (jf. byggteknisk forskrift). For å kunne gi dispensasjon må følgende være ivaretatt:

  • Boligen skal ha innlagt strøm og vann.
  • Avløpsløsning skal tilfredsstille krav til helårsbolig.
  • Adkomst skal være vinterbrøytet og ikke være tilknyttet stengt bomveg.
  • Søknaden skal begrunnes.

Bruksendring fra fritidsbolig til bolig utløser krav om søknad etter plan- og bygningslovens § 20-1 d. I tillegg må det søkes dispensasjon fra arealplanen der tomta ligger. Det er en forutsetning at man må endre bostedsadresse i folkeregisteret til den aktuelle eiendommen hvor det blir innvilget dispensasjon.

Dispensasjon og tillatelse til bruksendring gis fortrinnsvis til eier/bruker av bygget for en tidsavgrenset periode eller på varig basis.

Saksbehandling

Søknad om dispensasjon for bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig behandles som en vanlig dispensasjonssak. I tillegg må det søkes om bruksendring. Det faktureres saksbehandlingsgebyr for både dispensasjon og bruksendring.

Dispensasjonssaker skal normalt avgjøres innen 12 uker fra komplett søknad er mottatt. Dersom saken sendes på høring til regionale/statlige myndigheter forlenges fristen med 4 uker.

Søknad

Søknad må skrives som egen tekst. Kommunen har ikke egne blanketter/skjema for dispensasjonssøknader.

I dispensasjonssøknaden må det redegjøres for:

  • Hvilken plan det søkes dispensasjon fra og hvilke bestemmelser/hvilket arealformål.
  • Hvem søknaden gjelder for og hvilken eiendom.
  • Om man søker om permanent eller midlertidig bruksendring.
  • Begrunnelse.
  • Redegjøre for om man oppfyller de krav som stilles til helårsbolig (byggteknisk forskrift, veg, strøm og vann/avløp).
  • Fakturamottaker for saksbehandlingsgebyr.
© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.