fbpx
  • Foto: Tore Haraldset

  • Foto: Tore Haraldset

Skole i Nesbyen

Best i landet på skole!

Staten utgir årlig en «Kommunal rapport» hvor ulike deler av kommunesektoren i Norge sammenlignes. I 2020 kom Nesbyen Barne- og Ungdomsskole helt på topp i kåringen av landets beste skoler. Skolen har forøvrig ligget i øvre sjikt av de siste årene.

Nesbyen Barne- og Ungdomsskole ligger i Nesbyen sentrum som to hestesko mot hverandre, og danner bokstavelig talt trygge rammer for at barna skal vokse opp, lære, utvikles og trives med hverandre. Skolen har et stabilt personale som bryr seg om elevene og besitter mye kunnskap og erfaring. Elevene melder om høy trivsel og god støtte fra lærerne. Skolene prioriterer foreldresamarbeid høyt.

Skolen driver aktiv skoleutvikling og har de siste årene deltatt i utviklingsarbeid på flere ulike områder, bl.a. med fagfornyelsen og inkluderende skolemiljø. Kommunens mål er at skolen skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte.

Barneskolen har SFO-tilbud i sine lokaler, med personale som også jobber i skolen og dermed kjenner elevene godt.

Nesbyen barneskole

Nesbyen barneskole omfatter 1.-7. klasse med 2 paralleller på hver trinn.

I tilknytning til skoleanlegget har vi idrettshall, svømmehall og et stort idrettsanlegg som vi bruker i undervisningen. Like i nærheten av skolen har vi også et flott naturområde hvor vi har anledning til å drive uteskole med elevene.

De ytre forutsetningene for å få til en god skole er tilstede.

Skolen er delt i to avdelinger: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse. Hver avdeling har sin egen avdelingsleder.

Skolens pedagogiske personell består av en fin blanding av unge og litt eldre lærere som sammen gir skolen et faglig pedagogisk innhold vi kan være stolte av. Alle ansatte spiller en viktig og nødvendig rolle i vår organisasjon. Derfor er vi også veldig glad for å ha så mange dyktige medarbeidere med oss i tillegg til det pedagogiske personalet.

Les mer om barneskolen på kommunens sider

Nesbyen ungdomsskole

Nesbyen ungdomsskole ligger i Nesbyen sentrum. I tilknytning til skolen ligger svømmehallen, idrettshallen og idrettsanlegget, med Nesbyen barneskole som nærmeste nabo.  Kulturskolen er samlokalisert med ungdomsskolen, og de har felles ledelse som består av rektor, undervisningsinspektør/avdelingsleder for kulturskolen og sekretær

Opplæringen gis på grunnlag av læreplanen med vekt på følgende momenter: I nært samarbeid med hjemmet skal skolen

  • gi opplæring tilpasset evner og forutsetninger være inkluderende
  • gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge til rette for positiv utvikling hos alle i skolesamfunnet, være en skole der elevene lærer for livet
  • gi fysiske og intellektuelle utfordringer være et sted preget av trygghet og trivsel, der eleven får hjelp hvis han/hun blir mobbet eller plaget.
  • utvikle elevene til å ta medansvar for egen utvikling og for fellesskapet

Les med om ungdomsskolen på kommunens egne sider

Velkommen som ny elev i Nesbyen

Så snart dere har bestemt dere for å flytte til Nesbyen, så er det fint om foresatte tar kontakt med skolen. Sørg for at skolen dere flytter fra, sender flyttemelding til skolen på Nesbyen. Vi minner også om at flytting skal meldes til Folkeregisteret senest 8 dager etter flytting. Se https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ for mer informasjon

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Skoleskyss

Etter opplæringslova har elever på 1. årstrinnet rett på fri skoleskyss dersom skoleveien er over 2 km, og elever på 2.-10. årstrinnet rett på fri skoleskyss ved skolevei over 4 km.

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengde. Det er kommunen som definerer farlig eller vanskelig skolevei, men vedtak vedr. enkeltelever kan påklages.

Ved flytting skal det skriftlig meldes om endring av skyssbehov til skolen.

Elever som på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen. I slike tilfeller må det legges fram legeerklæring som sier hvor lenge eleven har behov for skyss.

Det er Brakar AS som organiserer skyssen på vegne av kommunene i Buskerud. Opplysningen om kjørerute og annet finnes på www.brakar.no, evt. telefon 177.

Les mer om skoleskyss på kommunens sider

© 2022 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS Nettsiden er levert av booktech.