• SKOLE

Skole

Nesbyen Barne- og Ungdomsskole ligger i Nesbyen sentrum som to hestesko mot hverandre, og danner bokstavelig talt trygge rammer for at barna skal vokse opp, lære, utvikles og trives med hverandre.

Nesbyen er best i landet på skole

Nesbyen kommune sin skolesektor er nr. 1 på Kommunebarometeret for 2020!

Kommunal rapport sin årlige sammenligning av ulike resultater i kommunesektoren, så har nå Nesbyen kommune (tidligere Nes i Buskerud) oppnådd øverste plassering for skolesektoren. I fjor var Nesbyen nr. 3 og de siste årene har kommunen ligget i øvre sjikt. Resultatene i barometeret for 2020 er svært gledelige og litt overraskende!

Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Kommunebarometeret bruker hovedsaklig data fra 2019 i sitt barometer for 2020. For grunnskole er samleresultat basert på disse nøkkeltallene: avgangsresultater fra 10. trinn, gjennomføringstall fra videregående skole, mestringsnivået i nasjonale prøver, utdanningsnivået på kommunenes lærere, elevenes trivsel, nivået på fysisk aktivitet, omfang av spesialundervisning og andelen elever som får leksehjelp. Ansatte ved skolene i Nesbyen har i stor grad et felles elevsyn, der det ikke er mine og dine elever men våre felles elever vi skal utdanne, støtte og hjelpe. Trygge, tydelige og omsorgsfulle voksne er en viktig forutsetning for læring. Elevene gir tilbakemelding gjennom bl.a. den årlige Elevundersøkelsen om at de opplever god støtte fra lærerne. Det er jevnt over god arbeidsro i klassene. Elevene melder også om at foreldrene har høye forventninger til elevenes læring, uavhengig av foreldrenes egne forutsetninger for å kunne gi hjelp og støtte ved lekser o.l. Skolene legger vekt på godt foreldresamarbeid og tett dialog mellom skole og hjem. Denne gode sirkelen er vi opptatt av å ta vare på! Nesbyen hadde gode avgangsresultater i 2019. Vi har i mange år hatt en kompetent og erfaren personalgruppe i skolene. Likevel har det vært satset systematisk på videreutdanning av lærere siden 2013, noe som har gitt gode resultater og som vi vil fortsette med. Gjennom samarbeid mellom kommunene i Hallingdal driver gjennomfører vi også omfattende etterutdanning og videreutvikling av skolene våre. Nesbyen kommune har over lengre tid hatt en anstrengt økonomi, men samtidig har det vært politisk vilje til å prioritere grunnskolen. I kommuneplanen for 2018 – 2030 er disse målene vedtatt:

  • Alle barn og unge skal ha trygge og utviklingsfremmende oppvekstvilkår.
  • Nesbyen kommune skal ha gode skoler med kompetente og stabile lærerkrefter i et stimulerende og trygt miljø.
  • Skolene skal være inkluderende og preget av kultur for læring – med rom for alle og blikk for den enkelte.
  • Nesbyen kommune skal legge til rette for utdanning for framtida med gode læremidler i et godt læringsmiljø.

Nå gleder vi oss stort over den innsatsen som elever, foresatte og ansatte har gjort! Det vil bli behørig markert ved en egnet anledning.

Nesbyen ungdomsskole

Nesbyen ungdomsskole ligger i Nesbyen sentrum. I tilknytning til skolen ligger svømmehallen, idrettshallen og idrettsanlegget, med Nesbyen barneskole som nærmeste nabo.  Kulturskolen er samlokalisert med ungdomsskolen, og de har felles ledelse som består av rektor, undervisningsinspektør/avdelingsleder for kulturskolen og sekretær

Opplæringen gis på grunnlag av læreplanen med vekt på følgende momenter: I nært samarbeid med hjemmet skal skolen

  • gi opplæring tilpasset evner og forutsetninger være inkluderende
  • gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge til rette for positiv utvikling hos alle i skolesamfunnet, være en skole der elevene lærer for livet
  • gi fysiske og intellektuelle utfordringer være et sted preget av trygghet og trivsel, der eleven får hjelp hvis han/hun blir mobbet eller plaget.
  • utvikle elevene til å ta medansvar for egen utvikling og for fellesskapet

Les med om ungdomsskolen på kommunens egne sider

Nesbyen barneskole

Nesbyen barneskole omfatter 1.-7. klasse med 2 paralleller på hver trinn.

I tilknytning til skoleanlegget har vi idrettshall, svømmehall og et stort idrettsanlegg som vi bruker i undervisningen. Like i nærheten av skolen har vi også et flott naturområde hvor vi har anledning til å drive uteskole med elevene.

De ytre forutsetningene for å få til en god skole er tilstede.

Skolen er delt i to avdelinger: 1.-4. klasse, 5.-7. klasse. Hver avdeling har sin egen avdelingsleder.

Skolens pedagogiske personell består av en fin blanding av unge og litt eldre lærere som sammen gir skolen et faglig pedagogisk innhold vi kan være stolte av. Alle ansatte spiller en viktig og nødvendig rolle i vår organisasjon. Derfor er vi også veldig glad for å ha så mange dyktige medarbeidere med oss i tillegg til det pedagogiske personalet.

Les mer om barneskolen på kommunens sider

Tilflytting av elever

Så snart dere har bestemt dere for å flytte til Nesbyen, så er det fint om foresatte tar kontakt med skolen. Sørg for at skolen dere flytter fra, sender flyttemelding til skolen på Nesbyen. Vi minner også om at flytting skal meldes til Folkeregisteret senest 8 dager etter flytting. Se https://www.skatteetaten.no/person/folkeregister/ for mer informasjon

Vi ønsker nye elever hjertelig velkommen!

Skoleskyss

Etter opplæringslova har elever på 1. årstrinnet rett på fri skoleskyss dersom skoleveien er over 2 km, og elever på 2.-10. årstrinnet rett på fri skoleskyss ved skolevei over 4 km.

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har rett til gratis skyss uten hensyn til veilengde. Det er kommunen som definerer farlig eller vanskelig skolevei, men vedtak vedr. enkeltelever kan påklages.

Ved flytting skal det skriftlig meldes om endring av skyssbehov til skolen.

Elever som på grunn av funksjonsnedsettelse eller midlertidig skade eller sykdom har behov for skyss, har rett til det uavhengig av avstanden mellom hjemmet og skolen. I slike tilfeller må det legges fram legeerklæring som sier hvor lenge eleven har behov for skyss.

Det er Brakar AS som organiserer skyssen på vegne av kommunene i Buskerud. Opplysningen om kjørerute og annet finnes på www.brakar.no, evt. telefon 177.

Les mer om skoleskyss på kommunens sider

Mer om å flytte til Nesbyen

© 2020 Nesbyen Turist- og Næringsservice AS - Nettsiden er levert av Booktech.